Konferencja Psychoterapia – Psychoanaliza

"Kryzys mówienia i jego konsekwencje dla podmiotu"

Konferencja Psychoterapia – Psychoanaliza
23 mar o 10:00 – 24 mar o 17:00

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Konferecja Psychoterapia – Psychoanaliza pt. „Kryzys mówienia i jego konsekwencje dla podmiotu”

Krakowskie Koło Psychoanalizy NSL oraz Uniwersytet Pedagogiczny zapraszają na X konferencję Psychoanaliza – Psychoterapia pt. „Kryzys mówienia i jego konsekwencje dla podmiotu”

W czasie konferencji wystąpią psychoanalitycy, psychoterapeuci różnych podejść, filozofowie i osoby zajmujące się sztuką.

Gośćmi będą m.in. Bartosz Puk, Paweł Dybel, Gustavo Dessal, Serge Dziomba, Wojtek Hańbowski, Agnieszka Piotrowska

Wczasie konferencji  twórcy psychoanalizy, filozofii i sztuki zastanowią się nad upadkiem wymiaru symbolicznego we współczesnym języku i kulturze. Upadek symbolicznego, będący konsekwencją marginalizowania wagi mówienia, prowadzi do królestwa normy i nadmiarowej standaryzacji organizacji życia społecznego; zastąpienia mówienia w bezpośrednim kontakcie wirtualną formą obywającą się bez rzeczywistej obecności interlokutora; cyfryzacji życia psychicznego; hegemonii dyskursu mistrza (a zatem tego, który ad hoc wie i nie ma już potrzeby słuchać drugiego człowieka); wypaczenia prawa jako takiego, ponieważ rozumiana po freudowsku funkcja ojcowska zostaje rozmyta, co w efekcie daje wiele imion ojca; osłabienia więzi międzyludzkich, gdyż podmiot nie ma do kogo mówić i wówczas jego ciało przejmuje funkcję mówienia.

Udział w X Konferencji Psychoanaliza-Psychoterapia, pt. Kryzys mówienia i jego konsekwencje dla podmiotu zarówno w formie czynnej (prelegenci), jak i biernej (słuchacze) wymaga uprzedniej rejestracji oraz wniesienia opłaty konferencyjnej do dnia 20 marca 2019r.

Rejestracja wraz z opłatą w dniu Konferencji możliwa w miarę wolnych miejsc.

Opłaty:

1. Członkowie Kół NLS oraz doktoranci (za okazaniem legitymacji)- 220 zł

3. Studenci na podstawie ważnej legitymacji studenckiej do okazania przy wejściu- wstęp bezpłatny.
Lecz chęć otrzymania teczki z materiałami konferencyjnymi i zaświadczenieniem z udziału z Konferencji – 30 zł

4. pozostałe osoby – 270 zł.

5. Pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie – wstęp bezpłatny.
Lecz chęć otrzymania teczki z materialami konferencyjnymi oraz zaświadczeniem z udziału z Konferencji – 30 zł

W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, zaświadczenie potwierdzające udział w konferencji, przerwy kawowe.

Więcej informacji nt. konferencji: http://kryzysmowienia.psychoanaliza.com.pl/

Koło Krakowskie Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej 

Stowarzyszenie  Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły  Lacanowskiej  zarejestrowano  w grudniu 1998 roku, po 6 latach działań na rzecz budowania środowiska sprzyjającego psychoanalizie lacanowskiej w Krakowie i w Polsce. Koło Krakowskie wraz z Kołem Warszawskim to  jedyne  polskie  stowarzyszenia wchodzące w skład  europejskiej szkoły psychoanalizy lacanowskiej – New Lacanian School  (NLS),  powstałej  w 2003 z przekształcenia  Ecole Europeenne de Psychanalyse-Developpement, do której Koło Krakowskie przynależało od 1998. NLS jest jedną z 8 szkół psychoanalizy lacanowskiej wchodzących w skład światowej organizacji – Association Mondiale de Psychanalyse (AMP). Od 2007 roku Koło posiada status organizacji pożytku publicznego i jest członkiem Polskiej Rady Psychoterapii (2008).

 

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Obecnie przynależny do Wydziału Humanistycznego UP Instytut zatrudnia 21 samodzielnych pracowników nauki (w tym 5 profesorów tytularnych) oraz 27 adiunktów i asystentów, którzy zgrupowani są w 13 wyspecjalizowanych katedrach. Dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii jest prof. dr hab. Janusz  Majcherek. Jego zastępcami są dr hab. prof. UP Dorota Probucka oraz dr hab. prof. UP Teresa Zbyrad. W IFiS prowadzone są cztery kierunki studiów: filozofia, socjologia (ze specjalnościami: kryminologia i dezorganizacja społeczna oraz komunikacja audiowizualna), etyka – mediacje i negocjacje oraz zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii, jest siedzibą kilku ogólnokrajowych stowarzyszeń i organizacji naukowych, jak: Polskie Towarzystwo Etyczne, Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa oraz Centrum Badań Myśli S. Kierkegaarda. Instytut jest wydawcą trzech czasopism naukowych: „Argument”, „Studia Sociologica”, „Edukacja Etyczna”. Oprócz bogatej oferty dydaktycznej, także w zakresie studiów podyplomowych, Instytut prowadzi intensywną działalność badawczą, która owocuje licznymi publikacjami i projektami badawczymi finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Kronos: metafizyka, kultura, religia

“Kronos: metafizyka, kultura, religia” – polski kwartalnik filozoficzny ukazujący się od początku 2007 roku.  Spośród ponad czterdziestu wydanych dotychczas numerów w kilku pojawia się wątek psychoanalityczny (nr 2 (2)/2007 – Lacan/Freud, nr 1 (12)/2010 – Mózg i fetysze oraz nr 3 (14)/2010 – Montaż człowieka). W serii książkowej Kronosa ukazała się też praca Jean-Claude Milnera “Dzieło jasne. Lacan, nauka, filozofia” (2017) oraz dwutomowa antologia pod red. Leny Magnone “Psychoanaliza w Polsce 1909–1946” (2016). Kronos wydaje też od 2012 roku anglojęzyczny rocznik “Kronos – Philosophical Journal”.

Koordynatorzy:

Alina Henzel-Korzeniowska – psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP),  Prezes Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek New Lacanian School (NLS) i Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), przedstawiciel regionalny  na Małopolskę w ramach EuroFederation of Psychoanalysis, psycholog-seksuolog. Współtwórca środowiska psychoanalizy lacanowskiej w Krakowie i w Polsce.

Andrzej Serafin –  doktor filozofii, tłumacz, adiunkt w Katedrze Metafizyki i Ontologii IFiS UP w Krakowie, członek redakcji kwartalnika „Kronos”, organizator letniej szkoły platonizmu “Akademia Platońska” w Lanckoronie. Tłumaczył Platona (“Uczta”, “Epinomis”), Jacoba Taubesa (“Zachodnia eschatologia”), Rainera Marię Rilkego (“Cézanne”) oraz szereg rozpraw autorów takich jak Walter Benjamin, Hans-Georg Gadamer, Franz Rosenzweig, Peter Sloterdijk, György Lukács, W. H. Auden, Martin Buber, Gershom Scholem, Carl Schmitt, Joachim z Fiore, G. W. F. Hegel, Martin Heidegger, Alexandre Kojève, Jean-Luc Nancy, Hugo von Hofmannsthal, Allan Bloom, Leo Strauss, Mikołaj z Kuzy.

Zespół:

Małgorzata Gorzula – psycholog ze stażem klinicznym w szpitalu psychiatrycznym w Breście i Caen, założyciel Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej (praca z dzieckiem i rodziną; obserwacja niemowlęcia według Esther Bick). Członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, członek Szkoły New Lacanian School (AP).

Monika Gzyl – psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia terapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Członkini Krakowskiego Koła Psychoznalizy NLS. Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych.

Antoni Grzybowski – psycholog, doktorant w Instytucie Psychologii UJ

Serge Dziomba – psychoanalityk z tytułem Analyste Praticien (AP), członek Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, członek Association Mondiale de Psychanalyse (AMP), członek Ecole de la Cause freudienne (ECF)

Patryk Jakubowski

Przemyslaw Mączka – członek zarządu Kola Krakowskiego

Małgorzata Orysiak – członek Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS, artystka perfomance i krytyczka sztuki, pracuje z pacjentami w orientacji lacanowskiej.

Anna Skriwan – członek i Skarbnik Koła Krakowskiego Psychoanalizy NLS, psycholog

Anna Szklarska – doktor filozofii UJ, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii UP w Krakowie, doktorantka politologii w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Doktorat poświęciła problematyce przemocy w filozofii nowożytnej i współczesnej. Specjalizuje się w filozofii społeczno-politycznej, etyce i antropologii filozoficznej. Autorka m.in. monografii Identity, Violence, Religion oraz Sprawiedliwość w czasach kryzysu. Członek redakcji czasopisma „Edukacja Etyczna”.

Agnieszka  Szewczyk-Alksnin – mgr psychologii stosowanej na wydziale Komunikacji Społecznej UJ. Od 4 lat udział w seminariach Krakowskiego Koło Psychoanalizy NLS

Arkadiusz Garczyński – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży od lat związany ze środowiskiem lacanowskim w Polsce. Pracuje w Warszawie w Oddziale Dziennym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego.

Małgorzata Ławniczek – czlonek Koła Krakowskiego NLS od 2002r., specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor aplikant SNP i TR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Asystenci:

Sebastian Blaszyński – student psychologii, przedsiębiorca

Dorota Henzel – nauczyciel, współpracuje z Kołem Krakowskim Psychoanalizy, uczestniczy w seminariach Krakowskiego Koła Psychoanalizy NLS od kilku l

Emilia Prochownik – mgr psychologii

Magdalena Wac – mgr psychologii

Sekcja Psychoanalityczna Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ

Sekcja powstała w roku 2014 z inicjatywy studentów (Antoniego Grzybowskiego i Moniki Gzyl) i w odpowiedzi na widoczny brak zagadnień związanych z psychoanalizą w ofercie studiów psychologicznych. Ma ona na celu propagowanie nurtu psychoanalitycznego na uniwersytecie, a także umożliwienie studentom pogłębienia wiedzy z zakresu teorii i praktyki psychoanalitycznej. Sekcja realizuje swoje zadania poprzez studenckie seminarium „Powrót Freuda – powrót wypartego”, spotkania z praktykami i ekspertami, a w przyszłości planuje warsztaty z zakresu pomocy i kontaktu psychoterapeutycznego oraz ko

Related Articles

Close